O Szkole

Dla uczniów

Galeria

Sport

Z regionu

Pedagog


ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
 2. Diagnozowanie środowiska ucznia,
 3. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokajania,
 4. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
 5. Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 6. Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
 7. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
 8. Współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
 9. Podejmowanie działań wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły,
 10. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 11. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród  uczniów, nauczycieli i rodziców,
 12. Stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach dodatkowych,
 13. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 14. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 15. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 16. Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,
 17. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 18. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 19. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 20. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 21. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 22. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom,
 23. Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom,
 24. Współpraca z instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna, Sądem, Policją, Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, Gminnym Ośrodkiem Kultury i innymi.

                                                                                                                           Opracowała: Beata Sosnowska

 

                                             MOŻE O TYM NIE WIESZ ?

Posiadanie narkotyków jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

Nabór narkotyków w celu przywłaszczenia zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

,,Częstowanie” dzieci i młodzieży narkotykami,nakłanianie do użycia takich środków zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

,,Dealerka” czyli handel narkotykami zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Sprzedaż narkotyków dzieciom i młodzieży zagrożona jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat.

Rozpijanie dzieci i młodzieży poprzez dostarczanie napoju alkoholowego, ułatwianie spożycia lub nakłanianie do spożycia jest przestępstwem, zagrożonym grzywą, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sprzedaż alkoholu małoletnim jest przestępstwem zagrożonym grzywną.

Spożywanie napojów alkoholowych wbrew zakazom lub w miejscach nielegalnej sprzedaży, zagrożone jest karą grzywny.

Sprzedaż papierosów dzieciom i młodzieży jest wykroczeniem – podlega karze grzywny.

Art.304 § 2 kodeksu postępowania karnego.

Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuraturę lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw (…) aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Art. 4 § 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów  dowodów popełnienia czyny.

 

                            WIESZ WIĘC REAGUJ !

Ks. S. Konarski

"Nie masz zasług: te co my zowiemy zasługi,
Są tylko ku Ojczyźnie wypłacone długi" -
ks. Stanisław Konarski

1773 - 2013

240. rocznica śmierci ks. Stanisława Konarskiego 


Klub Recenzenta

Gościmy

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
312273

E-learning

Dziennik elektroniczny